Program

13.00–14.00 Lunch
14.00–15.30 Sesja edukacyjna. Zaburzenia hemostazy
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał (Kraków), 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anetta Undas (Kraków), 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź), 
dr hab. n. med. Jacek Treliński (Łódź)
14.00–14.20 Zespół antyfosfolipidowy a powikłania zakrzepowe
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał (Kraków)
14.20–14.40 Kliniczne zastosowanie osocza bogatopłytkowego
dr hab. n. med. Jacek Treliński (Łódź)
14.40–15.00 Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu małopłytkowości immunologicznej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Łódź)
15.00–15.20 Nowe leki przeciwkrzepliwe
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (Kraków)
15.20–15.30 Dyskusja
15.30–15.45 Przerwa na kawę
15.45–16.45 Sesja satelitarna Mundipharma
Choroby limfoproliferacyjne – standaryzacja czy personalizacja leczenia?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
15.45-16.05 Leczenie chłoniaka DLBCL z czynnikami zajęcia OUN – szczególne przypadki kliniczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
16.05-16.25 Szpiczak mnogi - (nie) spełnione nadzieje?
dr n. med. Dominik Dytfeld (Poznań)
16.25-16.45 Dyskusja
16.45–18.00 Sesja edukacyjna. Choroby nowotworowe układu chłonnego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec (Wrocław),
prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa),
dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak (Warszawa)
16.45-17.05 Cereblon i białka Ikaros: czynniki predykcyjne czy cele dla terapii?
dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak (Warszawa)
17.05-17.25 Molekularne uwarunkowania cytotoksyczności inhibitorów szlaku receptora B-komórkowego
prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński (Warszawa)
17.25-17.45 Nowe możliwości w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec (Wrocław)
17.45-18.00 Dyskusja
18.00–18.45 Sesja satelitarna Novo Nordisk
Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia krwawień u osób z inhibitorem cz. VIII
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań),
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
18.00-18.15 Bezpieczeństwo terapii lekami omijającymi w hemofilii powikłanej inhibitorem
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)
18.15-18.30 Leczenie domowe krwawień we wrodzonej hemofilii powikłanej inhibitorem z zastosowaniem rekombinowanego aktywowanego czynnika VII
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Poznań)
18.30-18.45 Nabyta Hemofilia
dr n. med Andrzej Mital
19.30 Kolacja w hotelu Sheraton


 

10.00–11.00 Sesja edukacyjna
Szpiczak plazmocytowy i zespoły mielodysplastyczne - szczególne przypadki kliniczne
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
dr hab. n. med., prof. nadzw. Grzegorz Mazur (Wrocław)
10.00-10.15 Sukcesywna odpowiedź na lenalidomid u pacjenta z MM z polineuropatią po talidomidzie – efekt leczenia i jakość życia
dr n. med. Agnieszka Druzd – Sitek (Warszawa)
10.15-10.30 Leczenie skojarzone z użyciem lenalidomidu jako pomost do transplantacji allogenicznej – szansa dla chorych ze szpiczakiem plazmocytowym wysokiego ryzyka
dr n. med. Dominik Dytfeld (Poznań)
10.30-10.40 Pacjent z MDS niższego ryzyka i delecją 5Q bez uzależnienia od przetoczeń leczony lenalidomidem
dr n. med. Janusz Hałka (Warszawa)
10.40-10.50 Czy istnieje optymalny czas odpowiedzi na leczenie lenalidomidem w zespole DEL5Q
dr n. med. Elżbieta Wiater (Warszawa)
10.50-11.00
Dyskusja
11.00–12.30 Sesja edukacyjna Novartis
Nowotwory mieloproliferacyjne
Przewodniczcy: prof. dr hab. n. med.  Andrzej Hellmann (Gdańsk)
prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Lewandowski (Poznań)
11.00-11.25 Wczesna odpowiedź molekularna w Przewlekłej Białaczce Szpikowej
prof. dr hab. n. med Krzysztof Lewandowski (Poznań)
11.25-11.50 Znaczenie głębokiej odpowiedzi  molekularnej w Przewlekłej Białaczce Szpikowej
prof. dr hab. n. med.  Andrzej Hellmann (Gdańsk)
11.50-12.15 Mielofibroza – nowe możliwości terapeutyczne
dr hab. n. med. Maria Cioch (Lublin)
12.15-12.30 Dyskusja
12.30–13.30 Sesja satelitarna Sanofi
Czy pleriksafor zmieni standard postepowania w mobilizacji komórek CD34+ do autoprzeszczepiania w NHL/HL i MM w Polsce?
Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
12.30-12.35 Powitanie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Warszawa)
12.35-12.50 Aktualnie obowiązujące wytyczne i standardy  w  auto przeszczepach NHL/HL na świecie”
prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Wrocław)
12.50-13.05 Aktualnie obowiązujące wytyczne i standardy mobilizacji w NHL/HL i MM na świecie
dr hab. n. med. Grzegorz Basak (Warszawa)
13.05-13.20 Miejsce pleriksaforu w procedurze mobilizacji komórek CD34+ w NHL/HL - dane literaturowe oraz doświadczenia własne
dr hab. n. med. Anna Czyż (Poznań)
13.20-13.30
Dyskusja
13.30–14.30 Lunch
14.30–15.30 Sesja satelitarna Bristol-Myers Squibb
Problemy istotne dla pacjenta z przewlekłą białaczką szpikową
14.30-15.00 Problemy istotne dla pacjenta z przewlekłą białaczką szpikową
prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra -Tybor (Warszawa)
15.00-15.30 Bezpieczeństwo leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej w kontekście powikłań sercowo-naczyniowych
dr n. med. Dariusz Zakrzewski (Warszawa)
15.30–17.45 Sesja edukacyjna
Nowotwory układu krwiotwórczego
Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Warszawa),
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (Poznań),
dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)
15.30-16.00
Mutacje genu CALR — nowy marker genetyczny w nowotworach mieloproliferacyjnych Ph(-)
prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor (Warszawa)
16.00-16.30
Nowe strategie immunoterapii ostrych białaczek
dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)
16.30-17.00
Komórki macierzyste przewlekłej białaczki szpikowej — możliwe strategie eradykacji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (Poznań)
17.00-17.30
Kinazy PIM jako racjonalny cel terapeutyczny w nowotworach układu krwiotwórczego i chłonnego
dr n. med. Maciej Szydłowski (Warszawa)
17.30-17.45
Dyskusja
17.45–18.30 Spotkanie Rady Redakcyjnej czasopisma Hematologia
20.00 Kolacja w Zatoce Sztuki